Obsah

Ako nasadiť úložisko Ceph

Čo je Ceph

Ceph je bezplatný klastrový softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý spája viac úložných serverov, z ktorých každý obsahuje veľké množstvo pevných diskov. Ceph v podstate poskytuje ukladanie objektov, blokov a súborov v jednom horizontálne škálovateľnom klastri bez jediného bodu zlyhania. Úložisko Ceph je možné ľahko škálovať v priebehu času. Môže byť nakonfigurovaný na vysokú dostupnosť odstránením jednotlivých bodov zlyhania.

Ako funguje Ceph

Klaster úložiska Ceph pozostáva z viacerých typov démonov:

 1. Ceph Monitor
 2. Ceph OSD
 3. Ceph Manager
 4. Ceph Metadata Server

Ceph Monitor (ceph-mon)

Ceph Monitor udržuje hlavnú kópiu mapy klastra. Klaster monitorov Ceph zaisťuje vysokú dostupnosť v prípade zlyhania démona monitora. Klienti úložného klastra načítajú kópiu mapy klastra z monitora Ceph. Mali by existovať minimálne tri inštancie, aby sa udržalo kvórum. Ak sú iba dve, je ľahké sa dostať do situácie s rozdeleným mozgom, z ktorej sa dá ťažko zotaviť. Ak existuje iba jeden a prejde do režimu offline, je offline aj celý klaster Ceph.

Ceph OSD (ceph-osd)

Ceph OSD kontroluje svoj vlastný stav a stav ostatných OSD a podáva správy monitorom. Každý OSD démon je priradený ku konkrétnej inštancii úložiska blokov. Takže ak máme tri servery Ceph a každý z nich má pripojené dva pevné disky na použitie s Ceph, potom bude mať každý server Ceph dva procesy OSD démonov, teda celkovo šesť klastrov OSD démonov.

Info
replicas=3 nastavenie (čo je predvolené a malo by sa považovať za minimálne) znamená, že každý blok bude aktívny v primárnom OSD a bude kopírovaný do dvoch ďalších.

Ceph Manager (ceph-mgr)

Ceph Manager slúži ako koncový bod pre monitorovanie, orchestráciu a zásuvné moduly. Zatiaľ čo monitory Ceph používajú na udržanie konzistentnosti kvórum, Ceph manažéri používajú mechanizmus aktívneho pohotovostného režimu. Aktívny je vždy iba jeden Manager démon. V prípade, že aktívny démon prejde do režimu offline, okamžite ho prevezme jedna z pohotovostných inštancií. Technicky stačia dve inštancie správcu, pretože vždy je aktívna iba jedna, je však dobré spustiť inštanciu na každom systéme, na ktorom je spustený Ceph Monitor.

Ceph Metadata Server (ceph-mds)

Ceph Metadata Server (MDS) spravuje súborové metadáta, keď sa na poskytovanie súborových služieb používa CephFS.

Klienti úložiska Ceph a každý démon Ceph OSD používajú algoritmus CRUSH na efektívne počítanie informácií o umiestnení údajov namiesto toho, aby boli závislí od centrálnej vyhľadávacej tabuľky.

Info
Ak sa chcete dozvedieť viac, prosím prečítajte si oficiálnu dokumentáciu.

Systém súborov, úložisko objektov a blokové zariadenia čítajú a zapisujú údaje do a a z úložného klastra. V predvolenom nastavení sú hranice uzla najvyššou prioritou, pričom dve kópie sa uložia v OSD, ktoré sú na rôznych uzloch.

Napríklad block-1 bude existovať na uzloch A, B a C. Dôvod, prečo je také dôležité mať aspoň tri uzly, je taký aby bolo možné určiť integritu údajov, ktoré musí Ceph dosiahnuť. Ak sa block-1 na uzle A poškodí, Ceph to dokáže zistiť a opraviť, pretože block-1 na uzle B a C sa zhoduje s tým na uzle A.

Ak sú uzly iba dva, potom je podstatne ťažšie a niekedy nemožné určiť, ktorý blok je v prípade sporu správny. To tiež znamená, že ak chceme 5TB použiteľného úložiska, budeme potrebovať 15TB surového (RAW) úložiska distribuovaného ako 5TB na každom zo serverov Ceph.

OSD maju vlastný formát disku, ktorý sa nazýva Bluestore a priradenie OSD ID k bloku zariadenia sa dosahuje pomocou LVM a Device Mapper. To znamená, že ak nakoniec zamiešame disky v jednom systéme, OSD ID na blokoch zariadenia sa zachová. To je obzvlášť užitočné pri používaní diskov pripojených cez USB.

Vytvorenie klastra Ceph Pacific

Pre začiatok a vyskúšanie si toho ako to vlastne celé funguje potrebujeme pre LAB v podstate 3 uzly. V našom prípade použijeme virtuálne servery v prostredí VMware.

Každý server bude mať minimálne virtuálne prostriedky:

 • 2 vCPU
 • 4GB RAM
 • 2x vDisk (Prvý 30GB OS disk a druhý 20GB disk ako OSD pre Ceph)
 • Ubuntu 20.04
HostnameIP AdresaKomponenty
ceph-node-0110.99.107.81Ceph MON, MGR, OSD, MDS
ceph-node-0210.99.107.82Ceph MON, MGR, OSD, MDS
ceph-node-0310.99.107.83Ceph MON, MGR, OSD, MDS

Príprava

Pred spustením Ceph klastra sa uistíme, že v každom systéme, ktorý bude serverom Ceph, máme nainštalované závislosti:

 • Systemd
 • Podman alebo Docker na prevádzkovanie kontajnerov
 • Synchronizácia času (napríklad chrony alebo NTP)
 • LVM2 na zabezpečenie úložných zariadení

Kedže žijeme v modernej dobe, máme k dispozícii nástroj ansible, ktorý nám celý proces zjednodušuje a dokáže pre nás všetko potrebne zabezpečiť.

Prihlásime sa do ceph-node-01, krorý bude náš ADMIN uzol pomocou SSH:

1
ssh root@ceph-node-01

Aktualizujeme súbor /etc/hosts položkami pre všetky adresy IP a názvy uzlov.

1
2
3
10.99.107.81 ceph-node-01
10.99.107.82 ceph-node-02
10.99.107.83 ceph-node-03

Aktualizujeme OS:

1
apt update && apt -y upgrade

Nainštalujeme ansible a ďalšie základné pomocné programy:

1
2
apt update
apt -y install software-properties-common git curl bash-completion ansible

Zaistíme, aby bola cesta /usr/local/bin pridaná do PATH:

1
2
echo "PATH=\$PATH:/usr/local/bin" >>~/.bashrc
source ~/.bashrc

Vygenerujeme kľúč SSH:

1
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -N '' -f ~/.ssh/id_rsa

Nahráme kľúč SSH na všetky uzly pomocou jednoduchého BASH skriptu:

1
2
3
4
5
6
7
8
while read SERVER
do
  ssh-copy-id root@"${SERVER}"
done <<\EOF
ceph-node-01
ceph-node-02
ceph-node-03
EOF

Nainštalujeme cephadm:

1
2
3
curl --silent --remote-name --location https://github.com/ceph/ceph/raw/pacific/src/cephadm/cephadm
chmod +x cephadm
sudo mv cephadm /usr/local/bin/

Uistíme sa, že cephadm je k dispozícii na miestne použitie:

1
cephadm --help

S nakonfigurovaným prvým uzlom ceph-node-01 vytvoríme zodpovedajúcu Ansible príručku na aktualizáciu všetkých uzlov a do všetkých uzlov nahráme verejný kľúč SSH a aktualizačný súbor /etc/hosts.

1
2
cd ~/
nano prepare-ceph-nodes.yml

Upravíme obsah nižšie, aby sme mali správne časové pásmo a pridali ho do súboru:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
---
- name: Prepare ceph nodes
 hosts: ceph_nodes
 become: yes
 become_method: sudo
 tasks:
  - name: Set timezone
   timezone:
    name: Europe/Bratislava

  - name: Update system
   apt:
    name: '*'
    state: latest
    update_cache: yes

  - name: Install common packages
   apt:
    name: [nano, git, bash-completion, wget, curl, chrony]
    state: present
    update_cache: yes

  - name: Install Docker
   shell: |
    curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
    echo "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker-ce.list
    apt update
    apt install -qq -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io    

Vytvoríme súbor ansible inventára:

1
nano hosts

Pripravíme anbsible inventár:

1
2
3
4
[ceph_nodes]
ceph-node-01
ceph-node-02
ceph-node-03

Nakonfigurejeme SSH:

1
2
3
4
5
6
7
8
tee -a ~/.ssh/config<<EOF
Host *
  UserKnownHostsFile /dev/null
  StrictHostKeyChecking no
  IdentitiesOnly yes
  ConnectTimeout 0
  ServerAliveInterval 300
EOF

Spustíme ansible príručku ktorá nainštaluje na všetky uzly Chrony (TZ Europe/Bratislava) a Docker:

1
ansible-playbook -i hosts prepare-ceph-nodes.yml --private-key ~/.ssh/id_rsa

Aktualizujeme /etc/hosts na všetkých uzloch pomocou Ansible:

1
nano update-hosts.yml

Pripravíme ansible príručku:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
---
- name: Prepare ceph nodes
 hosts: ceph_nodes
 become: yes
 become_method: sudo
 tasks:
  - name: Clean /etc/hosts file
   copy:
    content: ''
    dest: /etc/hosts

  - name: Update /etc/hosts file
   blockinfile:
    path: /etc/hosts
    block: |
     127.0.0.1   localhost
     10.99.107.81 ceph-node-01
     10.99.107.82 ceph-node-02
     10.99.107.83 ceph-node-03     

Spustíme ansible príručku:

1
ansible-playbook -i hosts update-hosts.yml --private-key ~/.ssh/id_rsa
Úspech
V tejto chvili máme pripravené uzly pre Ceph Cluster! Zvyšok už nebude takto náročný.

Inštalácia

Vytvoríme priečinok pre CEPH konfiguráciu:

1
mkdir -p /etc/ceph

Pripravíme si YAML konfiguráciu cluster.yaml pre bootstrap CEPH:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
---
service_type: host
addr: ceph-node-01
hostname: ceph-node-01
labels:
 - mon
 - mgr
 - osd
---
service_type: host
addr: ceph-node-02
hostname: ceph-node-02
labels:
 - mon
 - mgr
 - osd
---
service_type: host
addr: ceph-node-03
hostname: ceph-node-03
labels:
 - mon
 - mgr
 - osd
---
service_type: mon
placement:
 hosts:
  - ceph-node-01
  - ceph-node-02
  - ceph-node-03
---
service_type: mgr
placement:
 hosts:
  - ceph-node-01
  - ceph-node-02
  - ceph-node-03
---
service_type: osd
service_id: default_drive_group
placement:
 host_pattern: 'node*'
data_devices:
 all: true

Spustíme bootstrap klastra CEPH:

1
2
3
4
5
cephadm bootstrap \
	--mon-ip 10.99.107.81 \
	--initial-dashboard-user admin \
	--initial-dashboard-password Str0ngAdminP@ssw0rd \
 --apply-spec cluster.yml

Tento príkaz:

 • Vytvorí démona ceph-mon, ceph-mgr, ceph-osd pre nový klaster na všetkych uzloch.
 • Vygeneruje nový kľúč SSH pre klaster Ceph a pridá ho do súboru /root/.ssh/authorized_keys používateľa root.
 • Vytvorí minimálny konfiguračný súbor potrebný na komunikáciu s novým klastrom do súboru /etc/ceph/ceph.conf.
 • Vytvorí kópiu administratívneho (privilegovaného!) Tajného kľúča client.admin pre /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring.
 • Vytvorí kópiu verejného kľúča do súboru /etc/ceph/ceph.pub.

Mali by sme vidiet výstup:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ceph Dashboard is now available at:

	   URL: https://ceph-node-01:8443/
	  User: admin
	Password: Str0ngAdminP@ssw0rd

You can access the Ceph CLI with:

	sudo /usr/local/bin/cephadm shell --fsid c04bc68a-51b4-11eb-a3a2-77b0d3348620 -c /etc/ceph/ceph.conf -k /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring

Please consider enabling telemetry to help improve Ceph:

	ceph telemetry on

For more information see:

	https://docs.ceph.com/docs/master/mgr/telemetry/

Ak je všetko splnené a Bootstrap prebehol úspešne môžeme nainštalovať nástroje potrebné pre CEPH:

Nainštalujeme balík ceph-common, ktorý obsahuje všetky príkazy ceph, vrátane ceph, rbd, mount.ceph (na pripojenie súborových systémov CephFS) atď. :

1
2
cephadm add-repo --release pacific
cephadm install ceph-common

Overíme si, že príkaz ceph je prístupný, pomocou:

1
ceph -v

Overíme si, že príkaz ceph sa môže pripojiť ku klastru a tiež jeho stavu pomocou:

1
ceph status

Záver

A takto je môžné nasadiť plne funkčný klaster Ceph. Pri použití Cephu s kontajnermi je dôležitá flexibilita, hlavne z hľadiska upgradov, zlyhaní atď. Cephadm inštaluje a spravuje klaster Ceph pomocou kontajnerov a systemd, s integráciou s CLI a GUI dashboardu. Cephadm je plne integrovaný do nového orchestračného API a plne podporuje nové funkcie CLI a dashboard na správu nasadenia klastra.